Sisyphus
2018


Ileana Tounta Contemporary Art Center, Athens, Greece


The solo show entitled Sisyphus took place for the period 15.02.2018 – 31.03.2018 at Ileana Tounta Contemporary Art Center, Athens, Greece

Exhibition text Peter Linde Busk & Alexios Papazacharias Credits: Dimitris Foutris